02623 878 999 diaocdainam@gmail.com

TIN TRONG NGÀY

Điều chỉnh khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) có tổng diện tích khoảng 22.540ha, phần diện tích khu kinh tế hiện hữu là 22.540ha. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) có tổng diện tích khoảng 22.540ha

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) có tổng diện tích khoảng 22.540ha, phần diện tích khu kinh tế hiện hữu là 22.540ha. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013.